Aktualności /

W Niedzielę Biblii o św. Urszuli Ledóchowskiej

W Niedzielę Biblii o św. Urszuli Ledóchowskiej

środa, 21-04-2021 | dodał: ks. Tomasz Sobolewski

W niedzielę Biblii (III Wielkanocną) w naszej parafii gościmy siostry Urszulanki SERCA JEZUSA KONAJĄCEGO z Pniew, z prelekcją o św. Urszuli Ledóchowskiej. S. Magdalena i s. Aleksandra (które na co dzień uczą też w pniewskim liceum) z pasją opowiadały o charyzmacie swojej założycielki, która nie tylko była pobożną i świętą zakonnicą, ale ogromnego ducha patriotką, kochająca przede wszystkim dzieci i młodzież. 

Rozpoczeliśmy także odmawianie Nowenny do św. Urszuli – o żywy kult w naszej parafii i o prawdziwą duchową przyjaźń. Za tydzień nastąpi uroczyste wprowadzenie relikwii św. Urszuli do naszej świątyni. Nowennę odmawiamy codziennie na zakończenie Mszy św. i w naszych domach. 

NOWENNA DZIEWIĘCIODNIOWA - na podstawie „Testamentu” św. Urszuli

DZIEŃ PIERWSZY

Prośba o całkowite zawierzenie Sercu Jezusowemu

Kochajcie coraz goręcej Boskie Serce Jezusa. Niech miłość ku Boskiemu Sercu rodzi w sercu waszym niezachwianą ufność w dobroć Serca Jezusa – tę pewność ufności, która z całym spokojem głębokiego przekonania spodziewa się wszystkiego od Najświętszego Serca Jezusowego!

Dziękując Sercu Jezusowemu za Jego nieskończoną miłość do nas, prośmy za przyczyną świętej Urszuli, Jego wiernej apostołki, o łaskę coraz większej miłości i bezgranicznego zawierzenia Sercu Jezusowemu.

O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!

DZIEŃ DRUGI

Prośba o gotowość niesienia krzyża

Wszystko, co dobre, wzniosłe, święte w dziedzinie życia nadprzyrodzonego z krzyża na świat spłynęło, bo to wszystko Chrystus na krzyżu męką i śmiercią swą nam wysłużył.

Dziękując Bożemu Sercu za łaski, które spłynęły na świat z bolesnej męki i śmierci krzyżowej Pana Jezusa, prośmy za przyczyną świętej Urszuli, dla wszystkich cierpiących i dla nas samych, o łaskę łączenia naszych cierpień z męką Zbawiciela i znalezienia w Nim siły i pociechy we wszystkich trudnościach życia.

O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!

DZIEŃ TRZECI

Prośba o coraz większą miłość do Najświętszego Sakramentu

Przenajświętszy Sakrament to słońce życia naszego, to nasz skarb. Kochajcie Jezusa w tabernakulum. Tam niech serce wasze czuwa, choć ciało przy pracy, przy zajęciu. A jeżeli nie umiemy kochać, to przynajmniej pragnijmy kochać – kochać coraz więcej!

Dziękując Sercu Bożemu za dar Eucharystii, za wszystkie łaski, które spływają na nas z ofiary Mszy Świętej i ze stałej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prośmy za przyczyną świętej Urszuli o coraz głębszą wiarę i coraz gorętszą miłość do Jezusa-Hostii, polecając Mu z ufnością wszystkie nasze prośby.

O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!

DZIEŃ CZWARTY

Prośba o miłość ku Maryi

 Jezus na krzyżu w testamencie zostawił nam Maryję. Ostatnia wola Jezusa względem nas: abyśmy byli dobrymi dziećmi Maryi. Ona pragnie zbawienia naszego więcej, niż my go pragniemy, więc do Niej się uciekajcie zawsze z dziecięcą ufnością. Nigdy nie pozwólcie zniechęceniu, nieufności rozpanoszyć się w sercu waszym!
            Dziękując Bożemu Sercu za Maryję, prośmy przez wstawiennictwo świętej Urszuli o prawdziwą miłość do Matki Najświętszej, wyrażającą się w naśladowaniu Jej cnót, zwłaszcza w przyjmowaniu z uległością woli Bożej. O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj
i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!

DZIEŃ PIĄTY

Prośba o gorliwość apostolską

Powinniśmy wsłuchiwać się w bolesną skargę, wydobywającą się z ust konającego na krzyżu Pana: „Pragnę”. Ten okrzyk to jęk Serca, przepełnionego bólem na widok małej liczby dusz, korzystających z łask, jakie Jezus męką i śmiercią swą dla nas wysłużył.

Dziękując Sercu Bożemu za wszystkich, którzy poświęcają się szerzeniu królestwa Bożego na ziemi, prośmy Serce Jezusa, konające z miłości do każdego człowieka, abyśmy odpowiadali na Jego: „Pragnę” tak jak święta Urszula – troską o zbawienie swoje i innych. Módlmy się również, aby dobro duchowe własne i bliźniego było dla nas zawsze ważniejsze niż dobra doczesne.

O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!

DZIEŃ SZÓSTY

Prośba o miłość bliźniego

Wpatrujcie się w cudowny wzór miłości, jaki nam Pan Jezus dał – tak jak On nas kocha, tak i wy wzajemnie się kochajcie. A rozważcie, jak Pan Jezus nas kocha, jakie są cechy Jego ku nam miłości: dobroć bez granic, poświęcenie aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

Dziękując Panu za wszelkie dobro, które otrzymujemy od Boga i od ludzi, prośmy za przyczyną świętej Urszuli, abyśmy i my byli apostołami dobroci w naszych środowiskach.

O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!

DZIEŃ SIÓDMY

Prośba o umiejętność modlitwy

Modlitwa jest mostem, łączącym doczesność z wiecznością, ziemię z niebem, człowieka z Bogiem. I dlatego życie nasze musi być życiem modlitwy. Módlcie się zawsze z wiarą. Nie żałujcie czasu na początku każdej modlitwy na akt wiary. Módlcie się z ufnością bez granic, lecz i z wytrwałością.  

Dziękując Panu za to, że uczył nas życiem i słowem, jak się modlić, prośmy za przyczyną świętej Urszuli o ducha modlitwy i o to, byśmy umieli Pana Boga wielbić, dziękować Mu, przepraszać i powierzać Mu wszystko i wszystkich.

O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!

DZIEŃ ÓSMY

Prośba o chrześcijańską radość i optymizm

Stała pogoda duszy jest największą pokutą, bo niemało potrzeba siły woli, umartwienia, by być zawsze pogodnym, słonecznym, spokojnym! Ta pogoda duszy, to szczęście duszy jest tym, czym słońce dla ziemi. Jak pod działaniem promieni słonecznych rozwijają się kwiaty, dojrzewają owoce, tak i w duszy pogodnej, słonecznej rozwija się cudny kwiat świętości.

Dziękując Bogu za świętą Urszulę – „uśmiechniętą Patronkę trudnych czasów” – prośmy Boże Serce, aby pomogło i nam być apostołami chrześcijańskiej pogody ducha i optymizmu w naszych rodzinach i środowiskach pracy.

O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Prośba o świętość życia i o uświęcenie świata

Przede wszystkim starajcie się o świętość. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Bądźcie święci, a z łatwością pociągnięcie dusze do Boga. Bądźcie święci, a szczęście Boże w was mieszkać będzie. Bądźcie święci, a będziecie pociechą dla Serca Jezusa Konającego. Bądźcie święci!

Przepraszając Boże Serce za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, prośmy za przyczyną świętej Urszuli o nieustanny wysiłek w dążeniu do świętości i w pracy nad uświęceniem siebie i całego świata.

O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń… Święta Urszulo, módl się za nami!


NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY

Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna, Ty powołałeś świętą Urszulę, aby poszła za Twym Umiłowanym Synem drogą rad ewangelicznych w całkowitym oddaniu się Chrystusowi i Jego Ciału, którym jest Kościół. Uczyłeś ją życia w modlitwie, pokorze, pogodzie ducha i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego. Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym. Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka, dla cierpiących i samotnych, dla pozbawionych nadziei i poszukujących sensu życia. Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem przeżywali naszą codzienność w duchu miłości
i służby Tobie i naszym siostrom, i braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

KRÓTKA NOWENNA - do codziennego odmawiania

 

O Jezu, Sercu Twemu polecam… Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże. Dozwól działać Twemu Sercu. O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.

O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w Tobie, gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego, ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże, modlitwy, zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej naśladowczyni cnót Najświętszego Serca Syna Twego, i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy. Amen. Święta Urszulo, módl się za nami!

 

Msze Św.

Niedziele
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w lipcu i sierpniu
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 19.00

Dni powszednie
godz. 8.00, 18.00

Święta w dni pracy
godz. 8.00, (11.00 albo 16.00), 18.00

Pierwsze piątki miesiąca
godz. 8.00, 18.00, 19.00

Zobacz więcej

Spowiedź Św.

Dni powszednie, niedziele i święta
15 minut przed Mszą św.

W każdy czwartek
godz. 17.00 - 18.00, 20.00 - 21.00

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 15.00 – 17.00; 17.30 – 18.00

Pierwsza sobota miesiąca 
godz. 7.00 - 8.00

Zobacz więcej

Biuro parafialne

Poniedziałek, środa
godz. 16.00 - 17.00

Piątek
godz. 9.00 - 11.00
 

Lipiec i Sierpień:

Poniedziałek, środa
godz. 16.00 - 17.00

Piątek
godz. 9.00 - 11.00

tel.: +48 61 442 20 89

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM